Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว ดำเนินการติดตามคุณภาพภายในสำนักงานสีเขียวประจำปี 2564

ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว ดำเนินการติดตามคุณภาพภายในสำนักงานสีเขียวประจำปี 2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว ดำเนินการติดตามคุณภาพภายในสำนักงานสีเขียวประจำปี 2564 โดยมีสำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์ เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวตามรายหมวด ประกอบด้วย หมวด1 นโยบายสิ่งแวดล้อมและการวางแผนฯ หมวด2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก หมวด3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หมวด4 การจัดการของเสีย หมวด5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย และหมวด6 การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

แกลเลอรี่