Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

นางสาวเพ็ญศรี  รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (สสภ.3) ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อชี้แจงสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง กรณีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน และขอถอนสภาพที่ดินแปลงทุ่งเขาสมอแคลงจำนวน 17  ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน และปฏิบัติงาน ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองให้ความเห็นชอบการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน และดำเนินการถอนสภาพที่ดินแปลงดังกล่าว (ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก)

แกลเลอรี่