Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพลิเคชั่น Microsoft Team เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่