Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาเกณฑ์การยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาเกณฑ์การยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาเกณฑ์การยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 ผ่านการประชุมทางไกล เพื่อร่วมกันอภิปรายกลุ่มการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

แกลเลอรี่