Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ดำเนินการรับการตรวจประเมินต่ออายุสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ดำเนินการรับการตรวจประเมินต่ออายุสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว และเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ดำเนินการรับการตรวจประเมินต่ออายุสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 โดยมีผู้ประเมินได้รับการแต่งตั้งจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ประเมินทางออนไลน์ จำนวน 3 ท่าน และผู้ประเมินในพื้นที่ จำนวน 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวตามรายหมวด ประกอบด้วย 
หมวด 1 นโยบายสิ่งแวดล้อมและการวางแผนฯ  หมวด 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก หมวด 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หมวด 4 การจัดการของเสีย หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย และหมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

แกลเลอรี่