Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2564

ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2564

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และนายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2564 ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ระบบ Webex โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการสรุปผลการถอดบทเรียนพื้นที่วิกฤต ปี 2564 ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพฯ/ปริมณฑล และพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ทั้งนี้ได้รับมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 จากรองนายกรัฐมนตรี โดยขอให้ปฏิบัติหน้าที่บนรากฐาน “ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหา” ดังนี้
• ติดตามและกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง 12 ข้อ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
• ขยายผลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร ทั้งการนำเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์ เพื่อลดการเผาในที่โล่ง และการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันบริหารจัดการการเผา
• ต่อยอดความสำเร็จของชุมชน และองค์กรต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง เพื่อเป็นแบบอย่างให้สังคมนำไปปฏิบัติ
• ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน ตามกลไกอาเซียน ให้เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการปฏิบัติให้มากขึ้น

แกลเลอรี่