Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินแม่น้ำน่าน เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 จุด

ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินแม่น้ำน่าน เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 จุด

วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2564
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินแม่น้ำน่าน เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม อำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 จุด ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรม เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำน่าน รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ต่อไป

แกลเลอรี่