Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหารือและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหารือและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหารือและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่