Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน การดำเนินงานของภาคเอกชนตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NDC

เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน การดำเนินงานของภาคเอกชนตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NDC

วันที่ 25 สิงหาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน การดำเนินงานของภาคเอกชนตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NDC ของ “โครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน” ดำเนินการโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ บริษัท เดอะ ครีเอจี้ จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (MS Team) ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่