Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาฝึกงานนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จำนวน ๔ คน

นักศึกษาฝึกงานนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จำนวน ๔ คน

วันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ 
โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้นักศึกษาฝึกงานนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จำนวน ๔ คน โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากส่วนงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ 3 พิษณุโลก ผ่านระบบออนไลน์

แกลเลอรี่