Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการฝึกอบรมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 ในโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ภายใต้แผนงานบูรณาการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

เข้าร่วมการฝึกอบรมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 ในโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ภายใต้แผนงานบูรณาการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

วัน 1 - 2 กันยายน 2564
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการฝึกอบรมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 ผ่านระบบ Zoom online meeting ในโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ภายใต้แผนงานบูรณาการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (MIKE 11 และ MIKE Hydro River) ครั้งที่ 2/2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรและองค์กรของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ในการพัฒนาระบบประเมินความสามารถในการรองรับมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมของลำน้ำ และให้เกิดทักษะความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้งานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

แกลเลอรี่