Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 2 กันยายน 2564
นางสาวเพ็ญศรี  รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และนายดุษิต  ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (โครงการ CDM และ T-VER) การพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 - 16 โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติชาย  ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวเปิดการประชุม ที่ประชุมมีการนำเสนอผลการติดตามประเมินผลโครงการ CDM และ T-VER และการสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ของ อบก. ร่วมกับท้องถิ่น โดย ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3, 9 และ 16 การสรุปภาพรวมของการติดตามประเมินผลโครงการ CDM รวมถึงแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ในปี พ.ศ. 2565 ต่อไป

แกลเลอรี่