Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยใกล้เต็มศักยภาพรองรับ

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยใกล้เต็มศักยภาพรองรับ

วันที่ 2-3 กันยายน 2564 สสภ.3 

โดย ผอ.ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยใกล้เต็มศักยภาพรองรับ โดยได้เสนอแนะแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานเบื้องต้นให้สามารถเพิ่มศักยภาพรองรับขยะมูลฝอยได้ในระยะสั้น พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางเพิ่มศักยภาพของระบบเพื่อให้สามารถรองรับขยะมูลฝอยในระยะยาวได้ต่อไป ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อ.เมือง และสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

แกลเลอรี่