Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำแนวทางถ่านทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2561- 2570)

เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำแนวทางถ่านทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2561- 2570)

วันที่ 6 กันยายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำแนวทางถ่านทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา เพื่อถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2561- 2570) ประเด็นที่ 18 ไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง (ระดับภูมิภาค : ภาคเหนือ) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่