Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการประชุมการทบทวนบริหาร (Management Review) ISO/IEC 17025 : 2017 ของห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

ดำเนินการประชุมการทบทวนบริหาร (Management Review) ISO/IEC 17025 : 2017 ของห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 10 กันยายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดย เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ดำเนินการประชุมการทบทวนบริหาร (Management Review) ISO/IEC 17025 : 2017 ของห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เพื่อทบทวน ตรวจสอบระบบ การบริหารงาน และกิจกรรมการทดสอบของห้องปฏิบัติการว่ายังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม มีประสิทธิผล เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น โดยมีนางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ในฐานะผู้บริหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

แกลเลอรี่