Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ประสบการณ์จากโครงการลดพลาสติกฟุตปรินท์และแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต”

เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ประสบการณ์จากโครงการลดพลาสติกฟุตปรินท์และแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต”

วันที่ 9 กันยายน 2564
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting  จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการของเสียแห่งประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลสวีเดน UNEP และ COBSEA โดยเป็นการสัมมนา เรื่อง “ประสบการณ์จากโครงการลดพลาสติกฟุตปรินท์และแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต” โดยที่ประชุมได้พูดถึง ภาพรวมและที่มาของโครงการฯ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงโอกาสและความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกโดยผู้เชี่ยวชาญ

แกลเลอรี่