Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับฟังการนำเสนอคุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์: เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ สำหรับผลิตน้ำกลั่น เพื่อนำมาใช้ในการเตรียมสารเคมี และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

รับฟังการนำเสนอคุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์: เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์  สำหรับผลิตน้ำกลั่น เพื่อนำมาใช้ในการเตรียมสารเคมี และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

วันที่ 10 กันยายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.3 ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4, 9 และ14 รับฟังการนำเสนอคุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์: เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ 
สำหรับผลิตน้ำกลั่น เพื่อนำมาใช้ในการเตรียมสารเคมี และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ซึ่งสำนักงานฯ จะนำข้อมูลมาจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (TOR) เพื่อประกอบการพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่ได้รับจัดสรร
ในปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์

แกลเลอรี่