Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564

เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564

วันที่ 10 กันยายน 2564
 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดย นายดุษิต  ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการสัมมนาในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom จัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมโดย รศ.ดร.เดช  วัฒนชัยยิ่งเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำเสนอข้อมูล ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 และการเสวนาในหัวข้อเรื่อง การระบาดของโรคโควิด 19 กับผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ดร.ธรณ์  ธำรงนาวาสวัสดิ์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.ปเนต  มโนมัยวิบูลย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาด้วย

แกลเลอรี่