Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานสัมมนา “แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ”

ร่วมงานสัมมนา “แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ”

วันที่ 15 กันยายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานสัมมนา “แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ” จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่นำร่องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนให้เกิดเป็นรูปธรรมรวมทั้งเป็นโมเดลการพัฒนาเชิงพื้นที่ต้นแบบที่จะนำไปสู่การผลักดันและขยายผลการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในวงกว้าง ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่