Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบและให้ความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม กรณี ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เนื้อที่ 5 ไ

ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบและให้ความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม กรณี ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เนื้อที่ 5 ไ

วันที่ 15 กันยายน 2564

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบและให้ความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม กรณี ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เนื้อที่ 5 ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเสรี  (แห่งใหม่) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บึงสามพัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงต้องถอนสภาพ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเสรี อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

แกลเลอรี่