Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือจัดสรรงบประมาณ หมวดรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2566

ประชุมหารือจัดสรรงบประมาณ หมวดรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2566

วันที่ 17 กันยายน 2564

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  เป็นประธานการประชุมหารือจัดสรรงบประมาณ หมวดรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2566  ในการนี้ นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายอื่น (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ 2565 การจัดสรรงบปกติประจำปี 2565 ซึ่งได้รับแจ้งภาพรวมจาก สป.ทส. แล้ว และการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 3 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่