Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด” จังหวัดสุโขทัย

ประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด” จังหวัดสุโขทัย

11 ตุลาคม 2564 

นายวิรุฬห์ พรรณทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด” จังหวัดสุโขทัย  ณ ห้องประชุม ศรีสําโรง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและคณะ นำเสนอผลการดำเนินงาน 
ในการนี้นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้
▪️ รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (ปีฐาน 2562)
▪️ ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก
▪️ แผนการลดก๊าซเรือนกระจก

แกลเลอรี่